تست جهبه بالا

سیرسیر سثیبصر صثبرصق ضثبیضثب

ختلهثتذ هذاهصق هه خثحتلث حختثقحل

نتبنصاق صهقال صهقال صهقاصرخهضب حختصحهباضث

نهترخقث ثترهثقب خقترهصقق قخذتر

خهترصت ثحخذت صحخقترهحص حخصتقص صحهثبتهحصد صثبصثبص

بصثب صبص ذزرثصص سیییسشسر

یبری بصقصر ثبصقل صثبثقل قلقلث یبری بصقصر ثبصقل صثبثقل قلقلث یبری بصق

خبر تصویری

افتتاحیه کنفرانس

test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test

مشاهده

کنفرانس

test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test

مشاهده

اخبار

نخستین همایش ملی مدیریت و حسابداری

در پی استقبال شما دوستان عزیز در همایشش نبتابتبح دتنباتبنتبخبنبتننبمنبممببنمبتنبتنتن تبتنبیتن تتنبنتبیتنبنتبنتتبنتببتبیتبتتبنبتتنتب هعبتنبتاباتبتیخبینتنه نبنبمنمن

1395/09/23

آغاز به کار وب سایت و سامانه ثبت نام و دریافت مقالات

جهت درج خبر جدید به قسمت زیر بروید : مدیریت سایت > اطلاع رسانی > اخبار این قسمت به عنوان خلاصه خبر در نظر گرفته شده پس سعی نمایید توضیحات موجود در این قسمت بیش از حد زیاد نباشد !

1395/05/20

آغاز به کار وب سایت و سامانه ثبت نام و دریافت مقالات

جهت درج خبر جدید به قسمت زیر بروید : مدیریت سایت > اطلاع رسانی > اخبار این قسمت به عنوان خلاصه خبر در نظر گرفته شده پس سعی نمایید توضیحات موجود در این قسمت بیش از حد زیاد نباشد !

1395/04/23

آرمان و هدف اصلی

آرمان و هدف اصلی مرکز همایش نگار خدمات رسانی و یاری رساندن به جامعه علمی کشور در برگزاری هر چه شایسته تر همایش ها علمی و پژوهشی می باشد . در این راستا مرکز می کوشد با گسترده کردن دامنه خدمات خود دغدغه مسئولین برگزاری را کاهش داده و سعی نماید با تسهیل امور ، انرژی و توان این عزیزان را در مواردی مفیدتر هدایت نماید .

1395/03/27

آغاز به کار وب سایت و سامانه ثبت نام و دریافت مقالات

جهت درج خبر جدید به قسمت زیر بروید : مدیریت سایت > اطلاع رسانی > اخبار این قسمت به عنوان خلاصه خبر در نظر گرفته شده پس سعی نمایید توضیحات موجود در این قسمت بیش از حد زیاد نباشد !

1395/03/25

آغاز به کار وب سایت و سامانه ثبت نام و دریافت مقالات

جهت درج خبر جدید به قسمت زیر بروید : مدیریت سایت > اطلاع رسانی > اخبار این قسمت به عنوان خلاصه خبر در نظر گرفته شده پس سعی نمایید توضیحات موجود در این قسمت بیش از حد زیاد نباشد

1395/03/25

آغاز به کار وب سایت و سامانه ثبت نام و دریافت مقالات

جهت درج خبر جدید به قسمت زیر بروید : مدیریت سایت > اطلاع رسانی > اخبار این قسمت به عنوان خلاصه خبر در نظر گرفته شده پس سعی نمایید توضیحات موجود در این قسمت بیش از حد زیاد نباشد !

1395/03/01

آمار بازدید

بازدید امروز

17

کل بازدید

2035

کاربران آنلاین

1

بازدید این صفحه

پرسش های متداول

ببثرص مخثابعث صابعخضثب خهثابخعضثلذب اغرغلع غالعهلعه عهلعهل

صبصثب صقملاهب ثمباهصب ضمبصهل مثبهصالضثب

صقملهقل صقحخلخعت9ثق حلتعثق حهقتلثق هقثتلهثقل ثقحخخلتثهقل قحخخثتقلحتثهل حخقلتحثتل هثتلحهثتلق ثهتقلهاتثهقل ثثقهتلثهاقل

برگزار کنندگان

حامیان