درباره همایش > ساختار سازمانی همایش >
.: ساختار سازمانی همایش

رییس همایش
دبیر علمی همایش
دبیر اجرایی همایش
رئیس کمیته اجرایی
انتشارات
طراحي و امور سايت
دبیرخانه همایش
سمعي بصري
تشريفات و روابط عمومي
تدارکات
رئیس کمیته داوران