درباره همایش > ساختار سازمانی همایش >
.: ساختار سازمانی همایش

رییس همایش
دبیر علمی همایش
دبیر اجرایی همایش
رئیس کمیته اجرایی
انتشارات
طراحي و امور سايت
دبیرخانه همایش
سمعي بصري
تشريفات و روابط عمومي
تدارکات
رئیس کمیته داوران


                                        

Follow Us


       Hamayeshnegar
 Online portal management and Arbitration Conference


Contact Us
Email: info@faraznet.net
Address:Shiraz,Iran